İnternet Keyfi için HEMEN BAŞVUR

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Netgalaksi markası ile tanınan şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Elektrohat Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş ("NETGALAKSİ") tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

NETGALAKSİ tarafından, müşterileri, potansiyel müşterilerinin kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisi gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

 

Toplanan kişisel verileriniz;

 

- NETGALAKSİ ürün ve hizmetlerinin sizlere sunulabilmesi, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi ve sair yükümlülüklere uymak,

 

- Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak amacıyla da işlenecektir. İletişim bilgileriniz aramızda olan abonelik sözleşmesinin imzalanması için gerekli olduğundan kanuna uygun olarak zaten işlenmektedir.

Bununla ilgili sadece size özel kampanyalarımızdan faydalanmanız siz müşterilerimizin memnuniyeti için önemlidir. İletişim bilgilerinizden genel kampanya verileri de dahil olmak üzere sizin için özel olarak hazırladığımız kampanya, reklam ve avantajlarını da size sms, mail yoluyla göndermek veya aranmak için internet sitemizde bulunan kişisel verilerin korunması kısmında bulunan açık rızanızın olduğuna dair onay vermeniz gerekmektedir. Onay vermediğiniz takdirde iletişim bilgileriniz bu hususla ilgili tarafımızca kullanılmayacaktır.

- Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurmak,

 

- Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki analizler, Segmentasyon/profilleme ve CRM çalışmalarını yürütmek,

 

- Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek amacıyla da işlenmektedir. Bu işlenme size sağladığımız hizmetten kaynaklı daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla işlenmekte olup, müşteri memnuniyeti açısından sms, mail veya telefon yoluyla tarafınıza bu konu ile ilgili iletişime geçilmesini veya anket gönderilmesini kabul ediyor iseniz kişisel verilerin korunması kısmında bulunan açık rızanızın olduğuna dair onay vermeniz gerekmektedir. Onay vermediğiniz takdirde iletişim bilgileriniz bu hususla ilgili tarafımızca kullanılmayacaktır.

 

- Online satış ile ilgili üyeliğinizi yönetmek, siparişlerinizi almak, ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek, 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak

- Karşılaştırmalı ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, kişisel verilerinizi NETGALAKSİ'ye açıklamanıza konu olan NETGALAKSİ ana sözleşmesinde yazılı olan işleri düzenleyen kanun ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak,

 

- Resmî kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek ve bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak NETGALAKSİ'nin tabi olduğu yasal yükümlülükleri ifa etmek,

 

- NETGALAKSİ'nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; NETGALAKSİ tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, bütçelendirme, sözleşme), şirket içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonları yönetmek

 

- Resmi makamlardan veya sizlerden gelen talepleri incelemek, değerlendirmek ve yanıtlamak,

 

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

 

- NETGALAKSİ'nin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

 

- Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

 

- Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

 

- Yurtdışı şirketlerine ve iştiraklerine,

 

- Hizmetin sağlanması için işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

 

NETGALAKSİ tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda NETGALAKSİ talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da NETGALAKSİ'ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. NETGALAKSİ cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

 

Başvurunuzda;

 

a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

 

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

 

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

 

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 

d) Talep konunuzun,

 

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 

Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, veri sorumlusu olarak Elektrohat Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş’nin Yeşilkent mah. 1880.sokak No:60/1/10  B Blok  Esenyurt / İstanbul adresine gönderebilirsiniz. E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected] e-posta adresine veya [email protected] Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz.

 

Özet olarak; abonelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğundan kimlik, adres, mail adresi, fax, telefon numarası dahil olmak üzere iletişim bilgilerinizi işliyoruz.

SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE İFASI İÇİN GEREKLİ OLDUĞUNDAN kimlik fotokopinizi sözleşme ekine eklediğinizden açık rızanız olmadığı durumlarda din ve kan grubu bilgilerinizi işlemiyoruz. açık rızanız bulunması halinde bu bilgileri zarf içinde özel nitelikli kişisel veridir yazısıyla saklıyoruz.

FİRMAMIZLA İLGİLİ YAŞADIĞINIZ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ, İTİLAF HALİNDE ÇÖZÜMÜNÜN KOLAYLAŞTIRILMASI, TARAFIMIZA VERDİĞİNİZ TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILIP YAPILMADIĞININ KONTROLÜ VE GÜVENLİĞİNİZ SEBEBİYLE müşteri hizmetleriyle yaptığınız görüşmeler kayıt altına alınmakta ve hukuka uygun olarak işlenmektedir.

Bu konu ile ilgili size özel kampanya ve reklamlardan haberdar olmak istiyorsanız ve iletişim bilgileriniz tarafımızca bu amaçla kullanılılmasını onaylıyor iseniz kişisel verilerin korunması bölümünde bulunan açık rızanızın olduğuna dair onay vermeniz gerekmektedir.

Yine aynı şekilde müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, şikâyet yönetimi, yeni hizmet ve ürünler ile ilgili görüş ve önerilerinizi almak, sorun-hata bildirimlerinizi almak, ürün ve hizmetlere, şikayet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi vermek amacıyla da işlenmektedir. Bu işlenme size sağladığımız hizmetten kaynaklı daha kaliteli bir hizmet sunmak amacıyla işlenmekte olup, müşteri memnuniyeti açısından sms, mail veya telefon yoluyla tarafınıza bu konu ile ilgili iletişime geçilmesini veya anket gönderilmesini kabul ediyor iseniz kişisel verilerin korunması kısmında bulunan açık rızanızın olduğuna dair onay vermeniz gerekmektedir. Onay vermediğiniz takdirde iletişim bilgileriniz bu hususla ilgili tarafımızca kullanılmayacaktır.

Tarafımızca işlenen bilgileriniz genel alacak zamanaşımı sebebiyle 10 YIL SÜRE İLE saklanmaktadır. Bu sürenin bitiminde ise, belirlediğimiz imha politikamız sebebiyle , ateş ile yakılarak imha edilmektedir.

 

HEMEN ABONE OL

Netgalaksi'nin hızlı ve güvenilir dünyasında yerinizi almak için bilgilerinizi bırakın sizi hemen arayalım !